DỮ LIỆU BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT NƯỚC NGOÀI

Báo cáo thường niên năm 2019 của Dollar General Corporation

Dollar General Corporation operates as a discount retailer of general merchandise in the southern, southwestern, midwestern, and eastern United States.

TÊN CÔNG TY / COMPANY
Dollar General Corporation

SÀN CHỨNG KHOÁN / STOCK EXCHANGE
NYSE (US)

MÃ CHỨNG KHOÁN / TICKER
DG

KỲ BÁO CÁO
2019

NGÀNH / INDUSTRY
Discount, Variety Stores

LĨNH VỰC / SECTOR
Consumer Goods