DỮ LIỆU BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT NƯỚC NGOÀI

Báo cáo thường niên năm 2019 của DHT Holdings, Inc.

DHT Holdings, Inc., through its subsidiary, DHT Maritime, Inc., operates a fleet of double-hull crude oil tankers.

TÊN CÔNG TY / COMPANY
DHT Holdings, Inc.

SÀN CHỨNG KHOÁN / STOCK EXCHANGE
NYSE (US)

MÃ CHỨNG KHOÁN / TICKER
DHT

KỲ BÁO CÁO
2019

NGÀNH / INDUSTRY
Shipping

LĨNH VỰC / SECTOR
Industrial Goods