DỮ LIỆU BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT NƯỚC NGOÀI

Báo cáo thường niên năm 2019 của Dick's Sporting Goods Inc.

Dick's Sporting Goods, Inc. is an authentic full-line sporting goods retailer offering a broad assortment of brand name sporting goods equipment, and in a specialty store environment. The Company also owns and operates Golf Galaxy, LLC, a multi-channel golf specialty retailer.

TÊN CÔNG TY / COMPANY
Dick's Sporting Goods Inc.

SÀN CHỨNG KHOÁN / STOCK EXCHANGE
NYSE (US)

MÃ CHỨNG KHOÁN / TICKER
DKS

KỲ BÁO CÁO
2019

NGÀNH / INDUSTRY
Specialty Retail, Other

LĨNH VỰC / SECTOR
Consumer Goods