DỮ LIỆU BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT NƯỚC NGOÀI

Báo cáo thường niên năm 2019 của Diamond Offshore Drilling Inc.

Diamond Offshore Drilling, Inc. operates as an offshore oil and gas drilling contractor worldwide. The company provides offshore drilling services in the deepwater, harsh environment, conventional semisubmersible, and jack-up markets to independent oil and gas companies and government-owned oil companies.

TÊN CÔNG TY / COMPANY
Diamond Offshore Drilling Inc.

SÀN CHỨNG KHOÁN / STOCK EXCHANGE
NYSE (US)

MÃ CHỨNG KHOÁN / TICKER
DO

KỲ BÁO CÁO
2019

NGÀNH / INDUSTRY
Oil & Gas Drilling & Exploration

LĨNH VỰC / SECTOR
Basic Materials