DỮ LIỆU BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT NƯỚC NGOÀI

Báo cáo thường niên năm 2020 của The Dow Chemical Company

The Dow Chemical Company manufactures and supplies chemical products used as raw materials in the manufacture of customer products and services worldwide

TÊN CÔNG TY / COMPANY
The Dow Chemical Company

SÀN CHỨNG KHOÁN / STOCK EXCHANGE
NYSE (US)

MÃ CHỨNG KHOÁN / TICKER
DOW

KỲ BÁO CÁO
2020

NGÀNH / INDUSTRY
Chemicals - Major Diversified

LĨNH VỰC / SECTOR
Basic Materials