DỮ LIỆU BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT NƯỚC NGOÀI

Báo cáo thường niên năm 2020 của DaVita

DaVita is a leading provider of dialysis services for patients suffering from chronic kidney failure.

TÊN CÔNG TY / COMPANY
DaVita

SÀN CHỨNG KHOÁN / STOCK EXCHANGE
NYSE (US)

MÃ CHỨNG KHOÁN / TICKER
DVA

KỲ BÁO CÁO
2020

NGÀNH / INDUSTRY
Specialized Health Services

LĨNH VỰC / SECTOR
Healthcare