DỮ LIỆU BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT NƯỚC NGOÀI

Báo cáo thường niên năm 2019 của Devon Energy Corporation

Devon Energy Corporation engages in the acquisition, exploration, development, and production of natural gas and oil in the United States and Canada. It also involves in transporting oil, gas, and natural gas liquids; and processing natural gas.

TÊN CÔNG TY / COMPANY
Devon Energy Corporation

SÀN CHỨNG KHOÁN / STOCK EXCHANGE
NYSE (US)

MÃ CHỨNG KHOÁN / TICKER
DVN

KỲ BÁO CÁO
2019

NGÀNH / INDUSTRY
Independent Oil & Gas

LĨNH VỰC / SECTOR
Basic Materials