DỮ LIỆU BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT NƯỚC NGOÀI

Báo cáo thường niên năm 2020 của Brinker International Inc.

Brinker International, Inc. owns, develops, operates, and franchises various restaurant brands primarily in the United States. It operates the restaurants under the Chili’s Grill & Bar and Maggiano's Little Italy brand names.

TÊN CÔNG TY / COMPANY
Brinker International Inc.

SÀN CHỨNG KHOÁN / STOCK EXCHANGE
NYSE (US)

MÃ CHỨNG KHOÁN / TICKER
EAT

KỲ BÁO CÁO
2020

NGÀNH / INDUSTRY
Restaurants

LĨNH VỰC / SECTOR
Services