DỮ LIỆU BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT NƯỚC NGOÀI

Báo cáo thường niên năm 2019 của Emergent BioSolutions, Inc.

Emergent BioSolutions Inc. is a global life sciences company seeking to protect and enhance life by focusing on providing specialty products for civilian and military populations that address accidental, intentional and naturally emerging public health threats.

TÊN CÔNG TY / COMPANY
Emergent BioSolutions, Inc.

SÀN CHỨNG KHOÁN / STOCK EXCHANGE
NYSE (US)

MÃ CHỨNG KHOÁN / TICKER
EBS

KỲ BÁO CÁO
2019

NGÀNH / INDUSTRY
Biotechnology

LĨNH VỰC / SECTOR
Healthcare