DỮ LIỆU BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT NƯỚC NGOÀI

Báo cáo thường niên năm 2019 của Eagle Point Credit Company

The Company is a non-diversified, closed-end management investment company. The Company’s investment objectives are to generate high current income and capital appreciation primarily through investment in equity and junior debt tranches of collateralized loan obligations.

TÊN CÔNG TY / COMPANY
Eagle Point Credit Company

SÀN CHỨNG KHOÁN / STOCK EXCHANGE
NYSE (US)

MÃ CHỨNG KHOÁN / TICKER
ECC

KỲ BÁO CÁO
2019

NGÀNH / INDUSTRY
Asset Management

LĨNH VỰC / SECTOR
Financial