DỮ LIỆU BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT NƯỚC NGOÀI

Báo cáo thường niên năm 2020 của ChannelAdvisor Corp

ChannelAdvisor Corporation provides software-as-a-service solutions worldwide. The company’s solutions allow its retailers and manufacturers to integrate, manage, monitor, and optimize their merchandise sales in various online channels.

TÊN CÔNG TY / COMPANY
ChannelAdvisor Corp

SÀN CHỨNG KHOÁN / STOCK EXCHANGE
NYSE (US)

MÃ CHỨNG KHOÁN / TICKER
ECOM

KỲ BÁO CÁO
2020

NGÀNH / INDUSTRY
Application Software

LĨNH VỰC / SECTOR
Technology