DỮ LIỆU BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT NƯỚC NGOÀI

Báo cáo thường niên năm 2019 của ECA Marcellus Trust I

ECA Marcellus Trust I formed by Energy Corporation of America ("ECA") to own royalty interests in natural gas properties owned by ECA in the Marcellus Shale formation in Greene County, Pennsylvania,

TÊN CÔNG TY / COMPANY
ECA Marcellus Trust I

SÀN CHỨNG KHOÁN / STOCK EXCHANGE
NYSE (US)

MÃ CHỨNG KHOÁN / TICKER
ECT

KỲ BÁO CÁO
2019

NGÀNH / INDUSTRY
--

LĨNH VỰC / SECTOR
Services