DỮ LIỆU BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT NƯỚC NGOÀI

Báo cáo thường niên năm 2019 của El Paso Electric Company

El Paso Electric Company, a public utility company, engages in the generation, transmission, and distribution of electricity in west Texas and southern New Mexico. Its energy sources consist of nuclear fuel, natural gas, coal, purchased power, solar photovoltaic panels, and wind turbines.

TÊN CÔNG TY / COMPANY
El Paso Electric Company

SÀN CHỨNG KHOÁN / STOCK EXCHANGE
NYSE (US)

MÃ CHỨNG KHOÁN / TICKER
EE

KỲ BÁO CÁO
2019

NGÀNH / INDUSTRY
Electric Utilities

LĨNH VỰC / SECTOR
Utilities