DỮ LIỆU BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT NƯỚC NGOÀI

Báo cáo thường niên năm 2019 của Equifax Inc.

Equifax Inc. collects, organizes, and manages various financial, demographic, employment, and marketing information solutions for businesses and consumers.

TÊN CÔNG TY / COMPANY
Equifax Inc.

SÀN CHỨNG KHOÁN / STOCK EXCHANGE
NYSE (US)

MÃ CHỨNG KHOÁN / TICKER
EFX

KỲ BÁO CÁO
2019

NGÀNH / INDUSTRY
Credit Services

LĨNH VỰC / SECTOR
Financial