DỮ LIỆU BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT NƯỚC NGOÀI

Báo cáo thường niên năm 2019 của Equity Commonwealth

Equity Commonwealth (NYSE: EQC) is a Chicago based, internally managed and self-advised real estate investment trust (REIT) with commercial office properties throughout the United States.

TÊN CÔNG TY / COMPANY
Equity Commonwealth

SÀN CHỨNG KHOÁN / STOCK EXCHANGE
NYSE (US)

MÃ CHỨNG KHOÁN / TICKER
EQC

KỲ BÁO CÁO
2019

NGÀNH / INDUSTRY
REIT - Office

LĨNH VỰC / SECTOR
Financial