DỮ LIỆU BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT NƯỚC NGOÀI

Báo cáo thường niên năm 2019 của Ethan Allen Interiors Inc.

Ethan Allen Interiors Inc. engages in the design, manufacture, sourcing, sale, and distribution of home furnishings and accessories. The company provides home decorating and design solutions through its home furnishing retail network.

TÊN CÔNG TY / COMPANY
Ethan Allen Interiors Inc.

SÀN CHỨNG KHOÁN / STOCK EXCHANGE
NYSE (US)

MÃ CHỨNG KHOÁN / TICKER
ETH

KỲ BÁO CÁO
2019

NGÀNH / INDUSTRY
Home Furnishings & Fixtures

LĨNH VỰC / SECTOR
Consumer Goods