DỮ LIỆU BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT NƯỚC NGOÀI

Báo cáo thường niên năm 2019 của Entravision Communications Corp.

Entravision Communications Corporation, together with its subsidiaries, operates as a diversified Spanish-language media company. It utilizes a combination of television and radio operations to reach Hispanic consumers in the United States, as well as the border markets of Mexico.

TÊN CÔNG TY / COMPANY
Entravision Communications Corp.

SÀN CHỨNG KHOÁN / STOCK EXCHANGE
NYSE (US)

MÃ CHỨNG KHOÁN / TICKER
EVC

KỲ BÁO CÁO
2019

NGÀNH / INDUSTRY
Broadcasting - TV

LĨNH VỰC / SECTOR
Services