DỮ LIỆU BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT NƯỚC NGOÀI

Báo cáo thường niên năm 2020 của FutureFuel Corp.

FutureFuel is a leading manufacturer of diversified chemical products and biobased products comprised of biofuels and biobased specialty chemical products.

TÊN CÔNG TY / COMPANY
FutureFuel Corp.

SÀN CHỨNG KHOÁN / STOCK EXCHANGE
NYSE (US)

MÃ CHỨNG KHOÁN / TICKER
FF

KỲ BÁO CÁO
2020

NGÀNH / INDUSTRY
Chemicals - Major Diversified

LĨNH VỰC / SECTOR
Basic Materials