DỮ LIỆU BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT NƯỚC NGOÀI

Báo cáo thường niên năm 2019 của First Horizon National Corp.

First Horizon National Corporation operates as the holding company for First Tennessee Bank National Association, which provides various financial services in the United States and internationally.

TÊN CÔNG TY / COMPANY
First Horizon National Corp.

SÀN CHỨNG KHOÁN / STOCK EXCHANGE
NYSE (US)

MÃ CHỨNG KHOÁN / TICKER
FHN

KỲ BÁO CÁO
2019

NGÀNH / INDUSTRY
Regional - Southeast Banks

LĨNH VỰC / SECTOR
Financial