DỮ LIỆU BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT NƯỚC NGOÀI

Báo cáo thường niên năm 2020 của Comfort Systems USA

Comfort Systems USA(R) is a premier provider of business solutions addressing workplace comfort, with 80 locations in 72 cities around the nation.

TÊN CÔNG TY / COMPANY
Comfort Systems USA

SÀN CHỨNG KHOÁN / STOCK EXCHANGE
NYSE (US)

MÃ CHỨNG KHOÁN / TICKER
FIX

KỲ BÁO CÁO
2020

NGÀNH / INDUSTRY
General Contractors

LĨNH VỰC / SECTOR
Industrial Goods