DỮ LIỆU BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT NƯỚC NGOÀI

Báo cáo thường niên năm 2020 của Corning Inc

Corning Incorporated produces specialty glasses, ceramics, and related materials worldwide. The company operates in five segments: Display Technologies, Telecommunications, Environmental Technologies, Specialty Materials, and Life Sciences.

TÊN CÔNG TY / COMPANY
Corning Inc

SÀN CHỨNG KHOÁN / STOCK EXCHANGE
NYSE (US)

MÃ CHỨNG KHOÁN / TICKER
GLW

KỲ BÁO CÁO
2020

NGÀNH / INDUSTRY
Communication Equipment

LĨNH VỰC / SECTOR
Technology