DỮ LIỆU BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT NƯỚC NGOÀI

Báo cáo thường niên năm 2019 của Triple-s Management Corp

Triple-s Management Corp is much more than a health insurance company. At Grupo Triple-S offers all the insurance products and services that need to be well protected.

TÊN CÔNG TY / COMPANY
Triple-s Management Corp

SÀN CHỨNG KHOÁN / STOCK EXCHANGE
NYSE (US)

MÃ CHỨNG KHOÁN / TICKER
GTS

KỲ BÁO CÁO
2019

NGÀNH / INDUSTRY
Accident & Health Insurance

LĨNH VỰC / SECTOR
Financial