DỮ LIỆU BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT NƯỚC NGOÀI

Báo cáo thường niên năm 2019 của Hyatt Hotels Corporation

Hyatt Hotels Corporation and its subsidiaries engage in the management, franchising, ownership, and development of Hyatt-branded hotels, resorts, and residential and vacation ownership properties worldwide.

TÊN CÔNG TY / COMPANY
Hyatt Hotels Corporation

SÀN CHỨNG KHOÁN / STOCK EXCHANGE
NYSE (US)

MÃ CHỨNG KHOÁN / TICKER
H

KỲ BÁO CÁO
2019

NGÀNH / INDUSTRY
Lodging

LĨNH VỰC / SECTOR
Services