DỮ LIỆU BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT NƯỚC NGOÀI

Báo cáo thường niên năm 2019 của Huntington

Huntington Bancshares Incorporated is a $73 billion asset regional bank holding company headquartered in Columbus, Ohio, with a network of more than 750 branches and more than 1,500 ATMs across six Midwestern states.

TÊN CÔNG TY / COMPANY
Huntington

SÀN CHỨNG KHOÁN / STOCK EXCHANGE
NYSE (US)

MÃ CHỨNG KHOÁN / TICKER
HBAN

KỲ BÁO CÁO
2019

NGÀNH / INDUSTRY
Regional - Mid-Atlantic Banks

LĨNH VỰC / SECTOR
Financial