DỮ LIỆU BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT NƯỚC NGOÀI

Báo cáo thường niên năm 2019 của The Home Depot, Inc.

The Home Depot, Inc. operates as a home improvement retailer. The company’s stores sell building materials, and home improvement and lawn and garden products to do-it-yourself, do-it-for-me (at D-I-F-M), and professional customers. It also offers installation services for D-I-F-M customers.

TÊN CÔNG TY / COMPANY
The Home Depot, Inc.

SÀN CHỨNG KHOÁN / STOCK EXCHANGE
NYSE (US)

MÃ CHỨNG KHOÁN / TICKER
HD

KỲ BÁO CÁO
2019

NGÀNH / INDUSTRY
Home Improvement Stores

LĨNH VỰC / SECTOR
Services