DỮ LIỆU BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT NƯỚC NGOÀI

Báo cáo thường niên năm 2019 của Hawaiian Electric Industries Inc.

Hawaiian Electric Industries, Inc., through its subsidiaries, primarily engages in electric utility and banking businesses primarily in the state of Hawaii.

TÊN CÔNG TY / COMPANY
Hawaiian Electric Industries Inc.

SÀN CHỨNG KHOÁN / STOCK EXCHANGE
NYSE (US)

MÃ CHỨNG KHOÁN / TICKER
HE

KỲ BÁO CÁO
2019

NGÀNH / INDUSTRY
Electric Utilities

LĨNH VỰC / SECTOR
Utilities