DỮ LIỆU BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT NƯỚC NGOÀI

Báo cáo thường niên năm 2019 của HEICO Corp.

HEICO Corporation, engages in the design, manufacture, and sale of aerospace, defense, and electronic related products and services in the United States and internationally.

TÊN CÔNG TY / COMPANY
HEICO Corp.

SÀN CHỨNG KHOÁN / STOCK EXCHANGE
NYSE (US)

MÃ CHỨNG KHOÁN / TICKER
HEI

KỲ BÁO CÁO
2019

NGÀNH / INDUSTRY
Aerospace/Defense Products & Services

LĨNH VỰC / SECTOR
Industrial Goods