DỮ LIỆU BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT NƯỚC NGOÀI

Báo cáo thường niên năm 2019 của Holly Energy Partners L.P.

Holly Energy Partners, L.P. operates a system of petroleum product and crude oil pipelines, storage tanks, distribution terminals, and loading rack facilities.

TÊN CÔNG TY / COMPANY
Holly Energy Partners L.P.

SÀN CHỨNG KHOÁN / STOCK EXCHANGE
NYSE (US)

MÃ CHỨNG KHOÁN / TICKER
HEP

KỲ BÁO CÁO
2019

NGÀNH / INDUSTRY
Oil & Gas Pipelines

LĨNH VỰC / SECTOR
Basic Materials