DỮ LIỆU BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT NƯỚC NGOÀI

Báo cáo thường niên năm 2019 của Hess Corporation

Hess Corporaton. is a leading global independent energy company engaged in the exploration and production of crude oil and natural gas, as well as refining and marketing petroleum products, natural gas and electricity.

TÊN CÔNG TY / COMPANY
Hess Corporation

SÀN CHỨNG KHOÁN / STOCK EXCHANGE
NYSE (US)

MÃ CHỨNG KHOÁN / TICKER
HES

KỲ BÁO CÁO
2019

NGÀNH / INDUSTRY
Oil & Gas Refining & Marketing

LĨNH VỰC / SECTOR
Basic Materials