DỮ LIỆU BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT NƯỚC NGOÀI

Báo cáo thường niên năm 2019 của HollyFrontier Corporation

HollyFrontier Corporation, headquartered in Dallas, Texas, is an independent petroleum refiner and marketer that produces high value light products such as gasoline, diesel fuel, jet fuel and other specialty products.

TÊN CÔNG TY / COMPANY
HollyFrontier Corporation

SÀN CHỨNG KHOÁN / STOCK EXCHANGE
NYSE (US)

MÃ CHỨNG KHOÁN / TICKER
HFC

KỲ BÁO CÁO
2019

NGÀNH / INDUSTRY
Oil & Gas Refining & Marketing

LĨNH VỰC / SECTOR
Basic Materials