DỮ LIỆU BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT NƯỚC NGOÀI

Báo cáo thường niên năm 2019 của Harte-Hanks Inc.

Harte-Hanks, Inc. operates as a direct and targeted marketing company that provides direct marketing services and shopper advertising opportunities to local, regional, national, and international customer and business-to-business marketers. The company operates through two segments, Direct Marketing and Shoppers.

TÊN CÔNG TY / COMPANY
Harte-Hanks Inc.

SÀN CHỨNG KHOÁN / STOCK EXCHANGE
NYSE (US)

MÃ CHỨNG KHOÁN / TICKER
HHS

KỲ BÁO CÁO
2019

NGÀNH / INDUSTRY
Marketing Services

LĨNH VỰC / SECTOR
Services