DỮ LIỆU BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT NƯỚC NGOÀI

Báo cáo thường niên năm 2019 của HNI Corporation

HNI Corporation, engages in designing, manufacturing, and marketing office furniture and hearth products primarily in the United States, Canada, China, Hong Kong, and Taiwan.

TÊN CÔNG TY / COMPANY
HNI Corporation

SÀN CHỨNG KHOÁN / STOCK EXCHANGE
NYSE (US)

MÃ CHỨNG KHOÁN / TICKER
HNI

KỲ BÁO CÁO
2019

NGÀNH / INDUSTRY
Business Equipment

LĨNH VỰC / SECTOR
Consumer Goods