DỮ LIỆU BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT NƯỚC NGOÀI

Báo cáo thường niên năm 2019 của Healthcare Realty Trust Inc.

Healthcare Realty Trust Incorporated, a real estate investment trust, engages in the ownership, acquisition, management, and development of real estate properties associated with the delivery of healthcare in the United States.

TÊN CÔNG TY / COMPANY
Healthcare Realty Trust Inc.

SÀN CHỨNG KHOÁN / STOCK EXCHANGE
NYSE (US)

MÃ CHỨNG KHOÁN / TICKER
HR

KỲ BÁO CÁO
2019

NGÀNH / INDUSTRY
REIT - Healthcare Facilities

LĨNH VỰC / SECTOR
Financial