DỮ LIỆU BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT NƯỚC NGOÀI

Báo cáo thường niên năm 2019 của Heritage Insurance Holdings Inc

Heritage Insurance Holdings, Inc. operates as a property and casualty insurance holding company in the state of Florida. The company, through its subsidiary, Heritage Property & Casualty Insurance Company, offers personal residential insurance for single-family homeowners and condominium owners; rental property insurance; and commercial residential insurance. As of December 31, 2014, it had approximately 207,000 personal residential policies and 2,400 commercial residential policies in force.

TÊN CÔNG TY / COMPANY
Heritage Insurance Holdings Inc

SÀN CHỨNG KHOÁN / STOCK EXCHANGE
NYSE (US)

MÃ CHỨNG KHOÁN / TICKER
HRTG

KỲ BÁO CÁO
2019

NGÀNH / INDUSTRY
Property & Casualty Insurance

LĨNH VỰC / SECTOR
Financial