DỮ LIỆU BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT NƯỚC NGOÀI

Báo cáo thường niên năm 2019 của Harsco Corporation

Harsco Corporation is one of the world's leading diversified industrial companies, serving major customers in key industries that play a fundamental role in worldwide economic growth and development, including infrastructure and construction, metals and minerals, and railways.

TÊN CÔNG TY / COMPANY
Harsco Corporation

SÀN CHỨNG KHOÁN / STOCK EXCHANGE
NYSE (US)

MÃ CHỨNG KHOÁN / TICKER
HSC

KỲ BÁO CÁO
2019

NGÀNH / INDUSTRY
Steel & Iron

LĨNH VỰC / SECTOR
Basic Materials