DỮ LIỆU BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT NƯỚC NGOÀI

Báo cáo thường niên năm 2019 của Healthcare Trust of America inc

Healthcare Trust of America, Inc. engages in real estate property investments. It primarily focuses on medical office buildings, healthcare-related facilities, and quality commercial office properties. Healthcare Trust of America, Inc. is headquartered in Scottsdale, Arizona.

TÊN CÔNG TY / COMPANY
Healthcare Trust of America inc

SÀN CHỨNG KHOÁN / STOCK EXCHANGE
NYSE (US)

MÃ CHỨNG KHOÁN / TICKER
HTA

KỲ BÁO CÁO
2019

NGÀNH / INDUSTRY
REIT - Healthcare Facilities

LĨNH VỰC / SECTOR
Financial