DỮ LIỆU BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT NƯỚC NGOÀI

Báo cáo thường niên năm 2019 của Hyster-Yale Materials Handling

Hyster-Yale Materials Handling, Inc. engineering, manufacture, sale, and service of a line of lift trucks and aftermarket parts worldwide. It offers components, such as frames, masts, and transmissions; and assembles lift trucks.

TÊN CÔNG TY / COMPANY
Hyster-Yale Materials Handling

SÀN CHỨNG KHOÁN / STOCK EXCHANGE
NYSE (US)

MÃ CHỨNG KHOÁN / TICKER
HY

KỲ BÁO CÁO
2019

NGÀNH / INDUSTRY
Trucks & Other Vehicles

LĨNH VỰC / SECTOR
Consumer Goods