DỮ LIỆU BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT NƯỚC NGOÀI

Báo cáo thường niên năm 2019 của IAMGOLD Corp.

IAMGOLD Corporation, engages in the exploration, development, and production of mineral resource properties worldwide. It primarily explores for gold, silver, zinc, copper, niobium, diamonds, and other metals.

TÊN CÔNG TY / COMPANY
IAMGOLD Corp.

SÀN CHỨNG KHOÁN / STOCK EXCHANGE
NYSE (US)

MÃ CHỨNG KHOÁN / TICKER
IAG

KỲ BÁO CÁO
2019

NGÀNH / INDUSTRY
Gold

LĨNH VỰC / SECTOR
Basic Materials