DỮ LIỆU BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT NƯỚC NGOÀI

Báo cáo thường niên năm 2019 của International Business Machines Corp.

International Business Machines Corporation (IBM) develops and manufactures information technology (IT) products and services worldwide. Its Global Technology Services segment offers IT infrastructure and business process services, such as strategic outsourcing, integrated technology, business transformation outsourcing, and maintenance.

TÊN CÔNG TY / COMPANY
International Business Machines Corp.

SÀN CHỨNG KHOÁN / STOCK EXCHANGE
NYSE (US)

MÃ CHỨNG KHOÁN / TICKER
IBM

KỲ BÁO CÁO
2019

NGÀNH / INDUSTRY
Diversified Computer Systems

LĨNH VỰC / SECTOR
Technology