DỮ LIỆU BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT NƯỚC NGOÀI

Báo cáo thường niên năm 2019 của ING Groep NV

ING Groep N.V., a financial services company, provides banking, investment, life insurance, and retirement services worldwide.

TÊN CÔNG TY / COMPANY
ING Groep NV

SÀN CHỨNG KHOÁN / STOCK EXCHANGE
NYSE (US)

MÃ CHỨNG KHOÁN / TICKER
IDG

KỲ BÁO CÁO
2019

NGÀNH / INDUSTRY
Diversified Investments

LĨNH VỰC / SECTOR
Financial