DỮ LIỆU BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT NƯỚC NGOÀI

Báo cáo thường niên năm 2019 của IDT Corporation

IDT Corporation operates as a telecommunications and energy company. It operates in three segments: Telecom Platform Services, Consumer Phone Services, and Genie Energy.

TÊN CÔNG TY / COMPANY
IDT Corporation

SÀN CHỨNG KHOÁN / STOCK EXCHANGE
NYSE (US)

MÃ CHỨNG KHOÁN / TICKER
IDT

KỲ BÁO CÁO
2019

NGÀNH / INDUSTRY
Diversified Communication Services

LĨNH VỰC / SECTOR
Technology