DỮ LIỆU BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT NƯỚC NGOÀI

Báo cáo thường niên năm 2019 của International Game Technology

International Game Technology is a global company specializing in the design, development, manufacturing, distribution and sales of computerized gaming machines and systems products.

TÊN CÔNG TY / COMPANY
International Game Technology

SÀN CHỨNG KHOÁN / STOCK EXCHANGE
NYSE (US)

MÃ CHỨNG KHOÁN / TICKER
IGT

KỲ BÁO CÁO
2019

NGÀNH / INDUSTRY
Toys & Games

LĨNH VỰC / SECTOR
Consumer Goods