DỮ LIỆU BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT NƯỚC NGOÀI

Báo cáo thường niên năm 2019 của IMAX Corporation

IMAX Corporation technology company specializing in motion picture technologies and presentations worldwide.

TÊN CÔNG TY / COMPANY
IMAX Corporation

SÀN CHỨNG KHOÁN / STOCK EXCHANGE
NYSE (US)

MÃ CHỨNG KHOÁN / TICKER
IMAX

KỲ BÁO CÁO
2019

NGÀNH / INDUSTRY
Entertainment - Diversified

LĨNH VỰC / SECTOR
Services