DỮ LIỆU BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT NƯỚC NGOÀI

Báo cáo thường niên năm 2019 của IHS Markit

IHS Inc. provides critical information and insight products and services. It offers its products and services in four information domains: Energy, Product Lifecycle, Security, and Environment.

TÊN CÔNG TY / COMPANY
IHS Markit

SÀN CHỨNG KHOÁN / STOCK EXCHANGE
NYSE (US)

MÃ CHỨNG KHOÁN / TICKER
INFO

KỲ BÁO CÁO
2019

NGÀNH / INDUSTRY
Business Software & Services

LĨNH VỰC / SECTOR
Technology