DỮ LIỆU BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT NƯỚC NGOÀI

Báo cáo thường niên năm 2019 của International Paper Co

International Paper is the world's largest paper and forest products company. Businesses include paper, packaging, and forest products.

TÊN CÔNG TY / COMPANY
International Paper Co

SÀN CHỨNG KHOÁN / STOCK EXCHANGE
NYSE (US)

MÃ CHỨNG KHOÁN / TICKER
IP

KỲ BÁO CÁO
2019

NGÀNH / INDUSTRY
Paper & Paper Products

LĨNH VỰC / SECTOR
Consumer Goods