DỮ LIỆU BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT NƯỚC NGOÀI

Báo cáo thường niên năm 2019 của Interpublic Group

Interpublic Group of Companies Inc. is the world's largest organization of marketing communications and marketing services companies.

TÊN CÔNG TY / COMPANY
Interpublic Group

SÀN CHỨNG KHOÁN / STOCK EXCHANGE
NYSE (US)

MÃ CHỨNG KHOÁN / TICKER
IPG

KỲ BÁO CÁO
2019

NGÀNH / INDUSTRY
Advertising Agencies

LĨNH VỰC / SECTOR
Services