DỮ LIỆU BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT NƯỚC NGOÀI

Báo cáo thường niên năm 2019 của Inphi Corporation

Inphi Corporation provides high-speed analog and mixed signal semiconductor solutions for the communications, datacenter, and computing markets worldwide. Its analog and mixed signal semiconductor solutions offer high signal integrity at data speeds while reducing system power consumption.

TÊN CÔNG TY / COMPANY
Inphi Corporation

SÀN CHỨNG KHOÁN / STOCK EXCHANGE
NYSE (US)

MÃ CHỨNG KHOÁN / TICKER
IPHI

KỲ BÁO CÁO
2019

NGÀNH / INDUSTRY
Semiconductor - Broad Line

LĨNH VỰC / SECTOR
Technology