DỮ LIỆU BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT NƯỚC NGOÀI

Báo cáo thường niên năm 2019 của Ingersoll-Rand

Ingersoll-Rand is a leading innovation and solutions provider for the major global markets of Security and Safety, Climate Control, Industrial Productivity and Infrastructure.

TÊN CÔNG TY / COMPANY
Ingersoll-Rand

SÀN CHỨNG KHOÁN / STOCK EXCHANGE
NYSE (US)

MÃ CHỨNG KHOÁN / TICKER
IR

KỲ BÁO CÁO
2019

NGÀNH / INDUSTRY
Diversified Machinery

LĨNH VỰC / SECTOR
Industrial Goods