DỮ LIỆU BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT NƯỚC NGOÀI

Báo cáo thường niên năm 2019 của ITT Corp.

ITT is a diversified leading manufacturer of highly engineered critical components and customized technology solutions for the energy, transportation and industrial markets.

TÊN CÔNG TY / COMPANY
ITT Corp.

SÀN CHỨNG KHOÁN / STOCK EXCHANGE
NYSE (US)

MÃ CHỨNG KHOÁN / TICKER
ITT

KỲ BÁO CÁO
2019

NGÀNH / INDUSTRY
Diversified Machinery

LĨNH VỰC / SECTOR
Industrial Goods