DỮ LIỆU BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT NƯỚC NGOÀI

Báo cáo thường niên năm 2019 của Invacare

Invacare is the industry leader in the $6-billion market for home medical products, manufacturing and distributing the world's broadest product offering to approximately 15,000 independent, home medical equipment (HME) providers.

TÊN CÔNG TY / COMPANY
Invacare

SÀN CHỨNG KHOÁN / STOCK EXCHANGE
NYSE (US)

MÃ CHỨNG KHOÁN / TICKER
IVC

KỲ BÁO CÁO
2019

NGÀNH / INDUSTRY
Medical Appliances & Equipment

LĨNH VỰC / SECTOR
Healthcare